Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Facultair HR-beleid

In 2019 heeft de rechtenfaculteit het aanstellings- en loopbaanbeleid voor wetenschappelijk personeel (excl. PPLE) herzien. Belangrijke thema’s uit het nieuwe aanstellings- en loopbaanbeleid zijn: 

  • open werving en brede selectiecommissies;
  • tenure tracks als loopbaaninstrument;
  • meer aandacht voor dienstverband voor onbepaalde tijd.

Relevante documentatie

Kwaliteitsindicatoren voor juridisch onderzoek

In 2019 zijn ook de kwaliteitsindicatoren voor juridisch onderzoek aangescherpt ten behoeve van de beoordeling van de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van academisch onderzoek. De indicatoren zijn bedoeld om:

  • onderzoekers te helpen bij hun keuze voor publicaties en andere vormen van producten, mede met het oog op hun loopbaan binnen of buiten de FdR;
  • een grondslag te bieden voor de beoordeling van onderzoek bij jaargesprekken;
  • een grondslag te bieden voor de toedeling van individuele onderzoekstijd;
  • informatie te verschaffen voor besluitvorming in het kader van het aanstellings- en loopbaanbeleid, bijvoorbeeld in verband met mogelijke loopbaanpaden van individuele onderzoekers.

Relevante documentatie

Ius promovendi

In 2017 is het ‘ius promovendi’ (promotierecht) wettelijk verruimd en niet langer uitsluitend voorbehouden aan hoogleraren. De UvA heeft ervoor gekozen om het ius promovendi te verruimen naar universitair hoofddocenten. De FdR heeft dit opgevolgd en vastgelegd in een besluit en regels hieromtrent vastgelegd in het Kader promotietrajecten (2022). 

Lees meer over de beleidskaders van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nationale en internationale ontwikkelingen

Binnen de wetenschap worden volop nieuwe benaderingen ontwikkeld voor het ‘erkennen en waarderen’ van wetenschappers. Deze ontwikkeling doet zich voor binnen universiteiten en universitair medische centra alsmede binnen onderzoeksinstituten en onderzoeksfinanciers. 

De vernieuwingen betreft in grote lijnen 3 domeinen: 

  • het creëren van diverse loopbaanpaden, zoals het bieden van mogelijkheden om accenten te leggen op verschillende gebieden: onderzoek, onderwijs, kennisvalorisatie en/of leiderschap.
  • het vernieuwen van de systematiek voor onderzoeksbeoordeling. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe manieren om de kwaliteit en (maatschappelijke) impact van onderzoek te beoordelen en Open Science te stimuleren. 
  • Team Science. Er wordt gezocht naar manieren om – naast de individuele prestaties – de samenwerking in en prestaties van een team beter mee te wegen bij het waarderen en belonen.

Zowel de KNAW, NWO, ZonMw als de VSNU hebben ook de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) ondertekend. Dit is een wereldwijd initiatief om bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers minder af te gaan op bibliometrische indicatoren (zoals publicaties en citaties) en meer aandacht te hebben voor de inhoudelijke kwaliteit en impact van onderzoek. DORA is ook opgenomen in het nieuwe onderzoeksvisitatieprotocol, the Strategy Evaluation Protocol 2021-2027. Er dient naast wetenschappelijke publicaties meer aandacht te zijn voor de waarde en impact van andere vormen van onderzoeksoutput en Open Science. De kwaliteit van wetenschappelijke output dient gedemonstreerd te worden via narratieven (case studies).